Log ind
Vedtægter

Vedtægter

§ 1 Navn
Foreningens navn er Næstved Erhvervsforening – en sammenslutning af fem erhvervsforeninger i Næstved Kommune.

Foreningens hjemsted er Næstved Kommune.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at virke til fremme af erhvervslivets udvikling i Næstved Kommune.

Dette formål søges opfyldt gennem bl. a følgende aktiviteter:

 • at skabe bedst mulige rammebetingelser for erhvervslivet i Næstved Kommune gennem erhvervspolitisk arbejde
 • at varetage medlemmernes interesser overfor Næstved Kommune, Region Sjælland og øvrige offentlige myndigheder
 • at afholde faglige og sociale aktiviteter, herunder møder, konferencer, kurser m.m med det formål at give medlemmerne information om erhvervsrelevante forhold
 • at medvirke til tilbud om professionel erhvervsservice i Næstved Kommune
 • at støtte og bidrage til aktiviteter, der medvirker til positiv markedsføring af Næstved Kommune
 • at samarbejde med relevante organisationer i regionen med det formål at styrke hele områdets udvikling

Erhvervsforeningens erhvervspolitiske indsats forestås af bestyrelsen.

De af bestyrelsen fastlagte indsatsområder nedfældes i en handlingsplan, der hvert år præsenteres for foreningens medlemmer på den ordinære generalforsamling.

§ 3 Medlemmer
Som medlemmer af erhvervsforeningen kan optages selskaber, enkelt personer og andre juridiske enheder med eget CVR nr.

Der betales et kontingent, som fastsættes hvert år på den årlige generalforsamling.

Såfremt et medlem ønsker at udtræde af foreningen, skal medlemskabet opsiges senest den 31. december for at udmeldelsen får virkning for det følgende år.

§ 4 Generalforsamling
Generalforeningen er erhvervsforeningens øverste myndighed. Der afholdes hvert år ordinær generalforsamling i Næstved Kommune inden udgangen af april med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
 5. Fremlæggelse af foreningens handlingsplan for det kommende år
 6. Godkendelse af næste års kontingent og budget
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelse
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Generalforsamlinger bekendtgøres ved opslag på foreningens hjemmeside samt ved fremsendelse af e-mail til medlemmets registrerede e-mail adresse senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag, som af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret skriftligt til formanden for bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter begæring af bestyrelsen eller på skriftligt forlangende af mindst 20 % af alle medlemmer.

På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, idet hvert medlem dog maximalt kan have fem fuldmagter.

Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Til ændringer af vedtægterne kræves dog, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer vedtager forslaget herom.

§ 5 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af op til 9 medlemmer. Bestyrelsen vælger af sin midte formand og næstformand på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Formand og næstformand varetager erhvervsforeningens almindelige virksomhed og disponerer over de foreliggende midler indenfor det på generalforsamlingen vedtagne budget.

Bestyrelsen etablerer et sekretariat til at varetage de daglige forretninger og fører løbende tilsyn med dette.

Erhvervsforeningen har mulighed for at indgå økonomisk og juridisk forpligtende samarbejder i henhold til erhvervsforeningens formål og efter godkendelse i bestyrelsen.

Bestyrelsen afholder mindst 1 møde hvert kvartal eller så ofte foreningens opgaver eller forhold kræver dette.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Indkaldelser til bestyrelsesmøder sker så vidt muligt med mindst 7 dages varsel skriftligt pr. post eller mail til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Erhvervsforeningen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

§ 6 Regnskab
Erhvervsforeningens regnskabsår er kalenderåret.

Erhvervsforeningens regnskab revideres af den af generalforsamlingen valgte statsautoriserede eller registrerede revisor.

Genvalg kan finde sted.

Der udarbejdes budget for foreningen, som forelægges på den ordinære generalforsamling.

§ 7 Opløsning
Til opløsning af erhvervsforeningen kræves godkendelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 3 ugers mellemrum.

Det kræves, at beslutning om opløsning godkendes på hver af generalforsamlingerne med mindst af 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Med samme majoritet træffer begge generalforsamlinger bestemmelse om, hvorledes erhvervsforeningens formue skal placeres efter opløsningen af denne.

Formuen skal søges henlagt til en erhvervsdrivende fond, institution eller lignende, hvis formål svarer til erhvervsforeningens formål.

Bestyrelsen skal i indkaldelsen til begge generalforsamlinger fremlægge forslag til formuens anvendelse.Således vedtaget på generalforsamlingen den 7. marts 2018

Om Næstved Erhvervsforening

Næstved Erhvervsforening er til for dig og din virksomhed.

Nyheder

Hvad rører sig i lokalområdet?

Møder og aktiviteter

Her kan du se vores kalender for kommende arrangementer og møder.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller vil du vide mere, så kontakt os.