Log ind
Vedtægter

Vedtægter

§ 1
Fondens navn er NÆSTVED UDVIKLINGSFOND.
Fondens stifter er Næstved Erhvervsråd.
Fondens hjemsted er Næstved Kommune.

§ 2
Fonden har til formål at virke til fremme af Næstved-Egnens erhvervsudvikling.
Fonden skal på grundlag af samfundsøkonomiske vurderinger til opfyldelse af dens formål virke efter almennyttige principper.
Fonden kan til opfyldelse af dens formål til eksempel virke med

  • at stifte eller medvirke ved stiftelsen af nye fonde og selskaber, at overtage og eje, helt eller delvist, eksisterende selskaber og at samarbejde, økonomiske eller på anden vis, med eller udføre opgaver for fonde og selskaber, foreninger eller andre organisationer, private som offentlige, for at skabe, fremme eller bevare lokale eller regionale erhvervsaktiviteter af enhver art, herunder eksport- markedsførings- og turistaktiviteter m.v.
  • at yde eller formidle tilskud eller lån til lokale og regionale erhvervsaktiviteter af enhver art,
  • at gennemføre, medvirke til gennemførelsen eller yde tilskud eller lån til gennem-førelsen af lokale eller regionale erhvervsfremmeaktiviteter af enhver art,
  • at oprette og drive, medvirke til oprettelsen og driften eller yde tilskud eller lån til oprettelsen og driften af lokale eller regionale iværksætterfaciliteter af enhver art, herunder oprettelsen og driften af rugekasser og fælleskontorer for iværk-sættere m.v.
  • at opføre eller overtage og eje, helt eller delvist, erhvervsejendomme og at udleje eller medvirke til udlejning af erhvervslokaler m.v., herunder udlejning på særligt gunstige vilkår.
  • at oprette og drive, medvirke til oprettelsen og driften eller yde tilskud eller lån til oprettelsen og driften af lokale eller regionale forsknings- og udviklingscentre, herunder produktudviklingscentre, og uddannelsescentre eller på anden vis gennemføre, medvirke til gennemførelsen eller yde tilskud eller lån til gennemførelsen af lokale eller regionale forsknings-, udviklings- eller uddannelsesaktiviteter af enhver art, og
  • at gennemføre, medvirke til gennemførelsen eller yde tilskud eller lån til gennemførelsen af lokale og regionale erhvervsmæssige rådgivningsaktiviteter af enhver art.

Fondens virke til opfyldelse af dens formål finansieres ved egne midler og indtægter heraf, ved modtagelsen af betaling af de af fonden leverede ydelser, herunder honorarer, husleje og renter m.v., ved tilskud af enhver art og ved optagelse af lån.

§ 3
Grundkapitalen udgør kr. 2.750.000,00, skriver tomillionersyvhundredefemtitusinde kroner 00/100, der er indbetalt kontant. Grundkapitalen er tilvejebragt uden anvendelse af kommunale og andre offentlige tilskud.
Fonden har i forbindelse med stiftelsen eller de efterfølgende forhøjelser af grundkapitalen ikke overtaget andre værdier end de i stk. 1 nævnte.
Der er ikke tillagt stifteren af fonden eller andre særlige rettigheder eller fordele.

§ 4
Fonden ledes af en bestyrelse, jfr. nærmere vedtægternes § 5 og 6.

§ 5
Fondens bestyrelse består af 9 medlemmer.

Medlemmerne af bestyrelsen vælges således:
Næstved Erhvervsforening udpeger 3 medlemmer
Næstved Kommune udpeger 3 medlemmer
Næstved Turistforening udpeger 1 medlem
Dansk Arbejdsgiveforenings medlemsorganisationer udpeger 1 medlem
LO Sektion Næstved og Omegn udpeger 1 medlem

De ifølge stk. 2 valgte medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 kalenderår ad gangen, første gang efter vedtagelserne af nærværende vedtægter dog for tiden indtil 31. december 2015.

Genvalg kan finde sted.

Udtræder et medlem af bestyrelsen i valgperioden, vælger den organisation, som har valgt den udtrædende, 1 nyt medlem for resten af valgperioden.

På det første møde i bestyrelsen hvert år vælger bestyrelsen blandt samtlige af dens medlemmer en formand og en næstformand.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer der iblandt formanden eller næstformanden er til stede.

Hvor ikke andet er bestemt, træffes beslutninger af bestyrelsen ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

Bestyrelsen afholder mindst 2 årlige møder. I øvrigt afholdes møder så ofte formanden finder det hensigtsmæssigt, eller når 1 medlem af bestyrelsen, 1 medlem af fonden direktion, fondens revisor, fondsmyndigheden eller Erhvervsstyrelsen forlanger det.

Bestyrelsesmøderne indkaldes så vidt muligt med 7 dages skriftligt varsel med angivelse af tid, sted og dagsorden for mødet.

Der føres protokol over møderne i bestyrelsen.

Hvert som er medlem af bestyrelsen aflønnes med et vederlag, som fastsættes af bestyrelsen. Vederlaget må ikke overstige, hvad der anses for sædvanlig efter hverves art om arbejdets omfang.


§ 6
Bestyrelsen kan ansætte en eller flere direktører.
Bestyrelsen forestår ledelsen og organisationen af fondens virksomhed. Har bestyrelsen ansat en eller flere direktører, forestås ledelsen af bestyrelsen og direktionen, idet direktionen varetager den daglige ledelse af fonden, hvorved direktionen skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen giver.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 7
Fondens tegnes af formanden eller næstformanden for bestyrelsen sammen med et medlem af bestyrelsen eller med et medlem af direktionen.

§ 8
Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår er fra stiftelsesdagen til 31. december 1994.
Årsregnskabet undergives revision af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor. Revisionen fungerer, indtil bestyrelsen udpeger en ny revisor.
Årsregnskabet med status forelægges i revideret stand til bestyrelsens godkendelse inden udgangen af april i det efterfølgende år.
Årsregnskabet udarbejdes efter de for erhvervsdrivende fonde gældende regler og under hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af forsvarlige afskrivninger.

§ 9
Fondens likvide midler skal, bortset fra den for driften nødvendige kontantbeholdning, anbringes i et eller flere pengeinstitutter med forretningssted i Næstved Kommune, på girokonto eller i værdipapirer.
Værdipapirer skal være noteret i fondens navn.
Driftsoverskud og kapitalopsamling kan alene anvendes til styrkelse af fonden og til opfyldelse af fondens formål.

§ 10
Nærværende vedtægter kan kun ændres efter indstilling fra bestyrelsen med samtykke fra Justitsministeren og med fondsmyndighedens tilladelse.
Bestyrelsen kan kun indstille at vedtægterne ændres efter, at forslag herom har været til høring i Holmegaard Erhvervs- og Turistparks Udviklingsfond, Fladså Erhvervsforening, Næstved Erhvervsråd, Næstved Vest Erhvervsforening, Suså Erhvervsråd, Næstved Handelsråd, Næstved-Egnens Turistforening samt Næstved Byråd. Indstilling skal i givet fald vedtages med tilslutning af mindst 8 af bestyrelsens medlemmer på to efter hinanden følgende bestyrelsesmøder, der skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

§ 11
Bliver det umuligt eller uønskeligt at fortsætte fondens drift kan der efter samme regler som anført i § 10 træffes bestemmelse om fondens ophør.
Ophører fonden, skal fondens formue efter beslutning truffet af bestyrelsen samtidig med bestemmelsen om fondens ophør og med fondsmyndighedens godkendelse afvendes til formål, projekter eller aktiviteter, som er omfattet af fondens formål.Således vedtaget, Næstved, den 19. marts 2018