Log ind
Nyheder

Nyheder

Vinder af Næstved Erhvervspris 2018 blev Ropox A/S
11. oktober 2018 Vinder af Næstved Erhvervspris 2018 blev Ropox A/S

Stort tillykke til Ropox A/S, som i går fik overrakt Næstved Erhvervspris 2018.

Nyhedsbrev, Oktober 2018
1. oktober 2018 Nyhedsbrev, oktober 2018

I dette nyhedsbrev finder du følgende:

1. Årets erhvervspris uddeles den 10. oktober 2018
2. Business- og affaldsdating hos Ressourcecity den 11. oktober 2018
3. Virksomhedsbesøg hos Ametsis den 24. oktober 2018
4. Motorvejsprojektet Rønnede-Næstved
5. Budgetforlig i Næstved Byråd for 2019
6. Program efterår 2018

Nyhedsbrev, august 2018
28. august 2018 Nyhedsbrev, august 2018

I dette nyhedsbrev finder du følgende:

1. Virksomhedsbesøg på Næstved Fjernvarme
2. Motorvejsprojektet Rønnede-Næstved
3. Program efterår 2018

Nyhedsbrev, juni 2018
28. juni 2018 Nyhedsbrev, juni 2018

I dette nyhedsbrev finder du følgende:

1. Virksomhedscrawl for unge virksomhedsledere – en succes
2. Folkemødet på Bornholm
3. Skills-2019
4. Program efterår 2018

Invitation til virksomhedsbesøg
5. april 2018 Virksomhedsbesøg hos Stål & Design

I denne nyhedsmail inviteres vores medlemmer med på virksomhedsbesøg hos Stål & Design 23. april 2018.

Nyhedsbrev, februar 2018, del 2
26. februar 2018 Nyhedsbrev, februar 2018, del 2

I dette nyhedsbrev finder du følgende:

1. Sidste reminder angående ordinær generalforsamling
2. Persondataforordningen i praksis
3. Git dit input til kommunens udbud af håndværksydelser

Nyhedsbrev, februar 2018
15. februar 2018 Nyhedsbrev, februar 2018

I dette nyhedsbrev finder du følgende:

1. Indkaldelse til ordinær generalforsamling
2. Møde med Folketingets Transportudvalg

Nyhedsbrev, januar 2018
3. januar 2018 Nyhedsbrev, januar 2018

I dette nyhedsbrev finder du følgende:

1. Godt nytår
2. Nytårskur den 8. januar 2018
3. Aktiviteter 2018

6. november 2017
6. november 2017 Knivskarp erhvervspolitisk debat

15. november 2017 - kl. 18:00 - 20:00Ny Ridehus, Grønnegades Kaserne KulturcenterKom til knivskarp erhvervspolitisk debat

Erhvervspolitisk debat 15. nov. kl. 18 med Clement Kjersgaard som ordstyrer.

Nyhedsbrev, september 2017
1. september 2017 Nyhedsbrev, september 2017

I dette nyhedsbrev finder du følgende:

1. Oplev Kähler helt tæt på
2. Motorvej Næstved-Rønnede nu!
3. Næstved Erhvervspris 2017
4. Sundt erhvervsklima

Nyhedsbrev, august 2017
1. august 2017 Nyhedsbrev, august 2017

I dette nyhedsbrev finder du information omkring vores valgmøde med partierne hvor Clement Kjersgaard er ordstyrer.

Nyhedsbrev, juni 2017
1. juni 2017 Nyhedsbrev, juni 2017

I dette nyhedsbrev finder du følgende:

1. Kommende aktiviteter
2. Erhvervsprisen 2017
3. Formanden har ordet

Nyhedsbrev, maj 2017
1. maj 2017 Nyhedsbrev, maj 2017

I dette nyhedsbrev finder du følgende:

1. Nye aktiviteter i maj måned
2. Motorvejen ”Rute-54”
3. Senobis virksomhedsbesøg
4. Kommunen som HR-partner
5. Virksomhedsbesøg på Howden
6. Formanden har ordet

Nyhedsbrev, april 2017
1. april 2017 Nyhedsbrev, april 2017

I dette nyhedsbrev finder du følgende:

1. Nye aktiviteter i april og maj måned
2. Flytteguiden
3. Motorvejen ”Rute-54”
4. DI-analysen
5. Formanden har ordet

Pressemeddelelse Sjællandske Tværforbindelse
8. marts 2017 Ny motorvej på rute 54 Næstved-Rønnede i sigte

Styregruppen bag komitéen for den Sjællandske Tværforbindelse mødtes i Regionshuset den 3. marts for at drøfte nye initiativer, som kan fremme en politisk beslutning om anlæg af en ny motorvej mellem Næstved og Rønnede.

Lars Jensen, formand for komitéen og markedsdirektør i Royal Unibrew, peger på, at ”Vi har en del store virksomheder i Syd- og Vestsjælland, som har stort behov for at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra hele regionen. Rejsetiden er afgørende for vores medarbejdere, som pendler langvejs fra. Derfor er hurtige vejforbindelser på tværs af Sjælland nødvendige ellers bliver det svært, at tiltrække nye medarbejdere i fremtiden”.

Motorvej venter på anlægslov
Vejdirektoratet har afsluttet sin VVM-høring og er netop nu ved at udarbejde en såkaldt Hvidbog med anbefaling af den konkrete linjeføring til transport- og boligministeren. Håbet hos borgmestrene, regionsformanden og virksomhederne er, at trafikforligskredsen på Christiansborg vedtager en anlægslov for en ny motorvej for hele strækningen, men at der startes etapevis for de allerede reserverede 350 mio. kr.

Komitéen mødes med transport- og boligminister Ole Birk Olesen den 3. april for at drøfte mulighederne for at fremme anlægget af den nye motorvej mellem Næstved og Rønnede.

Kontakt for yderligere information

Lars Jensen, formand for komitéen og markedsdirektør i Royal Unibrew
Tlf. 29 23 00 44

Jens Stenbæk, regionsrådsformand, Region Sjælland

Magnus Heunicke, medlem af Folketinget
Tlf. 61624435

Går mod lyse tider
10. januar 2017 Går mod lyse tider...

235 erhvervsfolk fra Næstved deltog i vores nytårskur, som er blevet en tradition, hvor vi mødes til snak og skål for et godt nytår.

Borgmester Carsten Rasmussen bød velkommen og fastslog, at det nu går mod lyse tider. Næstved er i top 5 blandt landets bedste handelsbyer, og Børsen har udpeget 17 gazelle-virksomheder i Næstved.

Vores formand Torben Johansen berettede om den succesfulde etablering af Mikronetværk, medlemmernes 229 ideer til udvikling, som bestyrelsen nu arbejder med og sluttede med annonceringen af et stort erhvervspolitisk møde den 15. november 2017, hvor de opstillede partier skal i paneldebat med Clement Kjersgaard som ordstyrer.

Vi afsluttede med et inspirerende oplæg af direktør i DBU, Claus Bretton-Meyer.

Claus fortalte om, hvordan han igennem 3 år har kæmpet med et 128 år gammelt brand, som befolkningen opfatter som rigt, støvet og arrogant. Med paralleller til Næstved tegnede han et billede af forandringsprocessen og hvor meget, der er at vinde ved at turde at give slip på gamle vaner.

Ny hjemmeside til erhvervsaffald
2. december 2016 Ny hjemmeside til erhvervsaffald

Team Affald i Næstved Kommune lancerer til januar en ny hjemmeside for erhvervsaffald, som skal rådgive og guide lokale virksomheder indenfor affaldsområdet.

Nyhedsbrev, juni 2016
1. juni 2016 Nyhedsbrev, juni 2016

Her kan du læse nyhedsbrevet fra juni 2016.
Klik her

Nyhedsbrev, maj 2016
1. maj 2016 Nyhedsbrev, maj 2016

Her kan du læse nyhedsbrevet fra maj 2016.
Klik her

Referat fra ordinær generalforsamling
17. marts 2016 Referat fra ordinær generalforsamling

År 2016 onsdag den 16. marts kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Næstved Erhvervsforening i Næstved Arena, Ved Stadion 11, 4700 Næstved.

Der foretoges følgende:

1. Valg af dirigent

Advokat Susan Jørgensen valgtes som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

Formanden aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Formanden gennemgik dels de aktiviteter, som foreningen har afviklet i de forløbne år og dels gav formanden et overblik over de opgaver, han havde beskæftiget sig med i sin formandsperiode de seneste 14 år.

Der var enkelte spørgsmål og kommentarer til beretningen, som formanden svarede på.

Generalforsamlingen tog herefter enstemmigt formandens beretning til efterretning.

Hans Henrik Knudsen, som i en årrække har repræsenteret Næstved Erhvervsforening i Næstved Hallernes bestyrelse, havde meddelt, at han ønsker at udtræde af Næstved Hallernes bestyrelse, efter at opførelsen af Næstved Arena er tilendebragt. Formanden takkede Hans Henrik Knudsen for dennes engagerede indsats i arbejde i Næstved Hallernes bestyrelse – dels som formand for bestyrelsen og dels som formand for det udvalg det udvalg, som forestod opførelsen af Næstved Arena. Der overraktes gaver og blomster til Hans Henrik Knudsen.

3. Forelæggelse af de reviderede regnskab til godkendelse.

Uffe Nielsen fremlagde Næstved Erhvervsforenings årsrapport 2015.

Resultatopgørelsen udviser samlede indtægter på kr. 421.558,-, og årets resultat er et overskud på kr. 101.189,- mod et underskud kr. 123.653,- i 2014. Forbedringen af resultatet skyldes primært, at administrationshonoraret til Næstved Erhverv A/S på kr. 150.000,- fra og med 2015 er overtaget af Næstved Udviklingsfond. Foreningens status balancerer med kr. 929.356,- og egenkapitalen andrager den 31. december 2015 kr. 567.818,-.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten for 2015.

4. Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

Årets overskud på kr. 101.189,- besluttedes overført til næste år.

5. Fremlæggelse af foreningens handlingsplan for det kommende år

Under dette punkt takkede foreningens næstformand Mads Elming formanden Torben Larsen for dennes engagerede indsats som formand først for Næstved Erhvervsråd og derefter Næstved Erhvervsforening gennem i alt 14 år. Mads Elming gennemgik formandens mange gøremål og understregede specielt formandens betydning i forbindelse med fusionen af de 5 erhvervsforeninger i Næstved Kommune i 2013. Formanden fik overrakt gave og blomster.

Herefter fremlagde bestyrelsesmedlem Torben Johansen foreningens strategi og handlingsplan 2016/2017. Først blev foreningens vision og mission gennemgået, og herefter blev de strategiske beslutninger, der er truffet med henblik på at varetage medlemmernes interesser gennemgået. Endelig gennemgik Torben Johansen en række konkrete opgaver, som foreningen påtænker at udføre i 2016.

Enkelte spørgsmål til strategi og handlingsplanen 2016 blev besvaret, hvorefter generalforsamlingen enstemmigt godkendte den fremlagte strategi og handlingsplan.

6. Godkendelse af næste års kontingent og budget

Bestyrelsen foreslog følgende kontingentsatser for 2017; som er uændrede i forhold til 2016:

0 til 1 ansatte kr. 500,-
2 til 10 ansatte kr. 1.000,-
11 til 25 ansatte kr. 2.000,-
26 til 50 ansatte kr. 3.000,-
51 til 99 ansatte kr. 3.500,-
fra 100 kr. 6.000,-
organisationer/foreninger kr. 3.000,-

Alle kontingentsatser er eksl. moms

Budget for 2016 fremlagdes.

Budgettet udviser samlede indtægter på kr. 426.000,- og samlede udgifter på kr. 425.000,- således at der budgetteret overskud på kr. 1.000,-.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt forslag til nye kontingentsatser for 2017 samt budget 2016.

7. Behandling af indkommende forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

8. Valg til bestyrelsen

Følgende blev genvalgt til bestyrelsen:

Johnny Aalbæk Jensen
Kenneth Ladefoged Petersen
Ulrik Nielsen
Torben Johansen
Mads Elming
Helle Andresen
Henriette Houmann-Hammer

Nyvalgt til bestyrelsen blev:

Thomas Hansen, Synergi
Peter Andersen, Frede Andersen & Søn Næstved A/S

9. Valg af revisor

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Næstved genvalgtes som foreningens revisor.

10. Eventuelt

Ingen ønskede ordet.

Da dagsordenen herefter var udtømt, hævedes generalforsamlingen.

 

Dirigent
Susan Jørgensen

Referent
Uffe Nielsen

 

Mangler du lokale til din Microvirksomhed
1. marts 2016 Mangler du lokale til din Microvirksomhed

Nu har du mulighed for at leje kontor lokale i UdviklingsHus Fuglebjerg som er placeret Byagervej 1,1, 4250 Fuglebjerg.

Om Næstved Erhvervsforening

Næstved Erhvervsforening er til for dig og din virksomhed.

Møder og aktiviteter

Her kan du se vores kalender for kommende arrangementer og møder.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller vil du vide mere, så kontakt os.