Log ind
Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling i Næstved Erhvervsforening

År 2016 onsdag den 16. marts kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Næstved Erhvervsforening i Næstved Arena, Ved Stadion 11, 4700 Næstved.

Der foretoges følgende:

1. Valg af dirigent

Advokat Susan Jørgensen valgtes som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

Formanden aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Formanden gennemgik dels de aktiviteter, som foreningen har afviklet i de forløbne år og dels gav formanden et overblik over de opgaver, han havde beskæftiget sig med i sin formandsperiode de seneste 14 år.

Der var enkelte spørgsmål og kommentarer til beretningen, som formanden svarede på.

Generalforsamlingen tog herefter enstemmigt formandens beretning til efterretning.

Hans Henrik Knudsen, som i en årrække har repræsenteret Næstved Erhvervsforening i Næstved Hallernes bestyrelse, havde meddelt, at han ønsker at udtræde af Næstved Hallernes bestyrelse, efter at opførelsen af Næstved Arena er tilendebragt. Formanden takkede Hans Henrik Knudsen for dennes engagerede indsats i arbejde i Næstved Hallernes bestyrelse – dels som formand for bestyrelsen og dels som formand for det udvalg det udvalg, som forestod opførelsen af Næstved Arena. Der overraktes gaver og blomster til Hans Henrik Knudsen.

3. Forelæggelse af de reviderede regnskab til godkendelse.

Uffe Nielsen fremlagde Næstved Erhvervsforenings årsrapport 2015.

Resultatopgørelsen udviser samlede indtægter på kr. 421.558,-, og årets resultat er et overskud på kr. 101.189,- mod et underskud kr. 123.653,- i 2014. Forbedringen af resultatet skyldes primært, at administrationshonoraret til Næstved Erhverv A/S på kr. 150.000,- fra og med 2015 er overtaget af Næstved Udviklingsfond. Foreningens status balancerer med kr. 929.356,- og egenkapitalen andrager den 31. december 2015 kr. 567.818,-.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten for 2015.

4. Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

Årets overskud på kr. 101.189,- besluttedes overført til næste år.

5. Fremlæggelse af foreningens handlingsplan for det kommende år

Under dette punkt takkede foreningens næstformand Mads Elming formanden Torben Larsen for dennes engagerede indsats som formand først for Næstved Erhvervsråd og derefter Næstved Erhvervsforening gennem i alt 14 år. Mads Elming gennemgik formandens mange gøremål og understregede specielt formandens betydning i forbindelse med fusionen af de 5 erhvervsforeninger i Næstved Kommune i 2013. Formanden fik overrakt gave og blomster.

Herefter fremlagde bestyrelsesmedlem Torben Johansen foreningens strategi og handlingsplan 2016/2017. Først blev foreningens vision og mission gennemgået, og herefter blev de strategiske beslutninger, der er truffet med henblik på at varetage medlemmernes interesser gennemgået. Endelig gennemgik Torben Johansen en række konkrete opgaver, som foreningen påtænker at udføre i 2016.

Enkelte spørgsmål til strategi og handlingsplanen 2016 blev besvaret, hvorefter generalforsamlingen enstemmigt godkendte den fremlagte strategi og handlingsplan.

6. Godkendelse af næste års kontingent og budget

Bestyrelsen foreslog følgende kontingentsatser for 2017; som er uændrede i forhold til 2016:

0 til 1 ansatte kr. 500,-
2 til 10 ansatte kr. 1.000,-
11 til 25 ansatte kr. 2.000,-
26 til 50 ansatte kr. 3.000,-
51 til 99 ansatte kr. 3.500,-
fra 100 kr. 6.000,-
organisationer/foreninger kr. 3.000,-

Alle kontingentsatser er eksl. moms

Budget for 2016 fremlagdes.

Budgettet udviser samlede indtægter på kr. 426.000,- og samlede udgifter på kr. 425.000,- således at der budgetteret overskud på kr. 1.000,-.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt forslag til nye kontingentsatser for 2017 samt budget 2016.

7. Behandling af indkommende forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

8. Valg til bestyrelsen

Følgende blev genvalgt til bestyrelsen:

Johnny Aalbæk Jensen
Kenneth Ladefoged Petersen
Ulrik Nielsen
Torben Johansen
Mads Elming
Helle Andresen
Henriette Houmann-Hammer

Nyvalgt til bestyrelsen blev:

Thomas Hansen, Synergi
Peter Andersen, Frede Andersen & Søn Næstved A/S

9. Valg af revisor

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Næstved genvalgtes som foreningens revisor.

10. Eventuelt

Ingen ønskede ordet.

Da dagsordenen herefter var udtømt, hævedes generalforsamlingen.

 

Dirigent
Susan Jørgensen

Referent
Uffe Nielsen